avatar

Tác Giả KeoChuoi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Thần Châu Bất Diệt - Nhật Nguyệt Trường Tồn · 26 · Chính Đại Quang Minh - Hùng Tài Đại LượcKết Đan Hậu Kỳ
Đã có 52% kinh nghiệm tiến cấp Nguyên Anh Sơ Kỳ (độ kiếp kỳ)
HP 113/182
Linh Thạch: 212
THÔNG SỐ
Người Đọc
{{ stats.chap_views | number | ifNot:'-' }} Xem
{{ stats.chap_likes | number | ifNot:'-' }} Thích
Sáng tác
{{ stats.novel_original | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_original | number | ifNot:'-' }} Chương
YY Dịch
{{ stats.novel_fresh | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_fresh | number | ifNot:'-' }} Chương
Biên tập
{{ stats.novel_edited | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_edited | number | ifNot:'-' }} Chương
Bình luận
{{ stats.comment | ifNot:'-' }}
Đề cử
{{ stats.rate_avg | ifNot:'-' }} Điểm TB
{{ stats.rate | ifNot:'-' }} Bài
Diễn đàn
{{ stats.forum_topics | number | ifNot:'-' }} Chủ Đề
{{ stats.forum_response | number | ifNot:'-' }} Trả Lời